Какво ви предлагат консултантите?
 • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, констативни протоколи и нотариални покани във връзка с покупко-продажба или замяна на недвижими имоти.
 • Изследване и проучване на историята, собствеността, правния статут на имота в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на необходимите документи по сделката.
 • Консултации по финансиране на сделки с недвижими имоти, представителство пред банки при изготвяне и подписване на ипотечни договори, подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения, вписване на особени залози.
 • Правна помощ при покупка или продажба на недвижим имот чрез посредник.
 • Правна помощ при покупка на имот на публичен търг - от съдебен или публичен изпълнител.
 • Консултации и анализ на строителни документи - архитектурни проекти, строителни разрешения и други. Съдействие и преговори със строителна фирма, съгласуване и изготвяне на договори за обезщетение, договори за строителство или предварителен договор с инвеститор, както и становище по вече изготвени и предложени от него договори.
 • Подготовка на документи и консултации при други сделки с недвижими имоти: дарение, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност, доброволна и съдебна делба, прехвърляне на съсобствен имот. Договори за учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване и други ограничени вещни права.
 • Изготвяне на правни становища и устни консултации в областта на строителството и преустройството, Закона за устройство на територията, административните процедури свързани със строително-предприемаческата дейност при издаване необходимите актове и протоколи в строителството.
 • Правно съдействие пред държавни и общински органи.
 • Регистрация на ЖСК и кооперации, както и тяхното правно обслужване.
 • Консултации и изготвяне на брачни договори.
 • Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права, защита на владението, правна защита при изпълнителни дела. Съдебна защита по искове, предявени от вас или срещу вас, касаещи недвижими имоти.
Защо да изберете някой от тях?
 • доказани професионалисти в областта на недвижимите имоти, с богат практически, технически и юридически опит
 • независими - гарантирана равнопоставеност на страните и максимална защита на техните интереси
 • получавате сигурност и съдействие от първия до последния момент от сделката
 • спестявате пари за комисионни, плащате по-малко а получавате повече
Те ли са най-добрите?

Категорично НЕ, те са просто едни от най-добрите ! Решението е Ваше, а нашия съвет е само от три думи:

ЗАЛОЖЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА!